અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના ડૉ. રસિકલાલ શાહ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ખાતે સંસદ સભ્ય શ્રી દીપસિંહ રાઠોડની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા કક્ષાના “બ્લોક હેલ્થ મેળા”નું Read More

सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल मोडासादीक्षांत समारोह-2022श्री सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज जून केजी और सीकेजी के छात्रों का स्नातक Read More

भारत सरकार द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम 1971 के अंतर्गत पंजीकृत चेरिटेबल ट्रस्ट जो पत्रकार व सामाजिक प्रतिनिधियों के सहयोग से Read More

Translate »