પ્રજાને સતત તેમના હિત માટે મદદરૂપ થાય તેવું સાચું અને સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું–કલેકટરશ્રી નરેન્દ્રકુમાર મીના અરવલ્લી.મોડાસા. રિપોર્ટર. ભરત ઠાકોર Read More

રાજયના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગાંધીનગર ખાતેથી બાળ સેવા યોજનાનું ઓનલાઇન લોન્ચીંગ કરાયું અરવલ્લી. મોડાસા. રિપોર્ટર.. ભરત ઠાકોર. વરદાન ઇન્ડિયા Read More

कोरोना मे बेरोजगार हुऐ मजदूरो के बच्चो को पहुंचायी खाद्य सामग्री राष्ट्रीय खिलाडी संग युवा समाज सेवी रहै मौजूद पिनाहट Read More

Translate »